Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Medix® - Evidence přístrojů na pacienta - jen pomyslný krok k sesterské dokumentaci

31. Květen 2011

Medix® - Evidence přístrojů na pacienta - jen pomyslný krok k sesterské dokumentaci

Veškeré lidské úsilí směřuje k úspoře vlastní práce zautomatizováním procesů, které běžně vykonáváme. Lidská bytost je naprogramována tak, že každou činnost je schopna řešit samostatně několika způsoby. Při vyhodnocení nebo kontrole této činnosti nacházíme rozdílnost postupů, někdy i s kontraproduktivním výsledkem.

Zdravotnictví je obor, kde se snažíme chyby maximálně eliminovat. Dlouholetá praxe v oboru a pracovní návyky nám většinou zajišťují bezchybnost a správnou souběžnost činností. Vše se však diametrálně mění v situaci, kdy se stane něco nepředvídatelného nebo se přihodí osudová chyba. V tu chvíli nastupuje externí kontrola procesů a velmi nepopulární kontrola dokumentace a dokladování postupů.

Kdo se do této situace dostal, jistě potvrdí, že pokud není v pořádku dokumentace procesů, kontrolní orgány pokračují ve vyšetřování tímto směrem. Špatná evidence nebo chyby v dokumentaci vedou vždy k závěrům, které mají pro vedoucí pracovníky a lékařská zařízení fatální dopady. Pokud proces není řádně zdokumentován, nepomůže nám tvrzení, že vše provádíme správně.

Zdravotnictví je obor, kde může být každá chyba zásadní, proto jsou i nároky na zpracovávání dokumentace vyšší. To je v některých oblastech tak časové náročné, že se přibližuje době péče o pacienta. Zavádění certifikace a akreditace zdravotnických zařízení  směřuje do oblasti validace procesů. A tady vzniká prostor pro firmy zabývající se automatizací lékařské dokumentace pomocí počítačových programů.

Jedním z produktů používaných pro dokonalé automatizované zpracovávání procesní dokumentace na operačních sálech a centrálních sterilizacích je informační systém Medix® .

Od jeho první aplikace v Opavě uběhlo již deset let. Dnes systém Medix® řídí třicet nemocnic bez rozdílu velikosti a počtu operačních sálů. Implementací tohoto informačního systému získává zákazník velmi účinný a rychlý prostředek pro zpracování veškeré dokumentace potřebné k řízení operačních sálů a centrální sterilizace. Z pohledu uživatele tento systém zjednodušuje, zefektivňuje a zpřesňuje práci obsluhy. Z pohledu dozoru pak eviduje a dokladuje veškeré procesy a z pohledu ekonomického managementu eviduje veškeré náklady.

Obrázek 1On-line sledování změn

Zásadní uživatelskou předností je  on-line sledování  průběhů změn. Jedná se především o detailní monitoring  a evidenci materiálových položek od příjmu až po výdej a jejich použití na pacienta, detailní sledování průběhu operačního dne a zajištění akutních potřeb materiálových a personálních položek. Zpracování formulářů, měsíčních výkazů a statistik není pro systém Medix® žádný problém. Dochází k výraznému zrychlení, zpřesnění a zlepšení ergonomie lidské práce na pracovištích. Systém svým nasazením nutí obsluhu ke standardizaci medicínských postupů. Tam, kde byl systém na pracovištích nasazen, došlo k úplnému odbourání emotivní složky při jednání se spolupracovníky.

Historie operací

Další předností je evidence a záznam historie operačních programů, včetně detailní historie operačních dnů. Systém dokladuje a archivuje správné použití materiálových položek na pacienta, standardizuje procesy dle ISO norem a provádí dokladovatelnost dokumentace sterilizačních procesů přístrojové techniky. Dokumentace je propojena elektronickou databází mytého a sterilizovaného materiálu s dokumentací o pacientovi. Využitím elektronických databází se dosahuje zefektivnění, zrychlení a hlavně zpřesnění přenosů dat do vnitřních systémů nemocnice. Systém zpracovává  dokonalou a přehlednou analýzu nákladů. Zavedením metody standardizace nákladů a detailním rozúčtováním nákladů na pacienta, operační tým, nákladové středisko a externí pracoviště dochází k výraznému snížení přímých nákladů. 

Automatizace dokumentování

V loňském roce jsme se vývojově zaměřili na zpracování automatizované dokumentace sterilizačních procesů.  K tomuto kroku nás vedly především slovenské legislativní nároky na dokumentaci sterilizačních procesů, které požadují dokumentovat každý proces. Česká legislativa přitom požaduje dokumentovat pouze dva procesy - setování a sterilizační deník. Výsledkem ročního vývoje je nový modul Medixc®, který dokumentuje veškeré procesy sterilizace a byl již nasazen v několika českých emocnicích. Tam, kde se používá Medix®, lze pouhou implementací Medixc® funkcionalitu dokumentace procesů sterilizace rozšířit.

V letošním roce je vývoj směrován na zefektivnění a zautomatizování dokumentace operačních sálů. S nadšením nám vlastním jsme se pustili do automatizace protokolu perioperační dokumentace, lidově zvaného „sesterská dokumentace“. Vývoj se zdál být velmi jednoduchý, ale analýza nás vyvedla z omylu. V této oblasti dokumentace existuje v České republice bohužel tzv. „lidová tvořivost“ - co nemocnice, to jiný formulář.  Nezbývalo nám nic jiného než  prostudovat zákony.

Ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví z roku 1998 je jako metodické opatření vydána Koncepce ošetřovatelství, kde je definována ošetřovatelská dokumentace jako součást zdravotnické dokumentace. Od 1. 1. 2001 nabyl účinnosti zákon č. 260/2001 Sb.  Zákon v §67 a) b) uvádí povinnost zdravotnického zařízení vést zdravotnickou dokumentaci. Vedení ošetřovatelské dokumentace je nedílnou součástí práce sester. Neexistuje metoda ani šablona pro vedení ošetřovatelské dokumentace. A byli jsme opět ve slepé uličce. Nezbývalo nám nic jiného než vyrazit do terénu.

Obrázek 2Při návštěvách jednotlivých zařízení jsme zjistili, že nejlepší ošetřovatelská dokumentace je taková, která vzniká na základě konzultací a diskusí mezi všemi členy zdravotnického týmu. Dobře vedená ošetřovatelská dokumentace je výsledkem řádné týmové práce a dobrým nástrojem zvyšování kvality zdravotnické péče. Porovnávali jsme dokumentaci jednotlivých zařízení.  Výsledkem bylo příjemné zjištění - existují povinné údaje zavedené ve všech nemocnicích a nepovinné údaje evidované dle místních zvyků. S těmito informacemi jsme začali pracovat.

Zaměřili jsme se na povinné údaje a porovnávali je s výstupy informačního systému Medix®. Výsledek byl velmi pozitivní - chybí nám pouze automatizovat informace o použití přístrojů na pacienta.

V prvním měsíci letošního roku proběhla analýza požadavků na vývoj modulu Automatizace dokumentování  použití přístrojů na pacienta. A začalo se programovat. Programátoři se opět vyznamenali - od dubna letošního roku nabízíme rozšíření informačního systému Medix® o tento modul.

Funkčnost modulu nebyla pouze jedním směrem - k perioperačnímu protokolu. Řešili jsme i způsob dokumentace servisních podmínek, tzv. bezpečnostně-technickou kontrolu (BTK).  Přístroje na pacienta pevně spjaté s operačním sálem se ve standardu programovaly jako dokumentační automat. Přístroje, které migrují, osazujeme čárovým kódem a načítáme na pacienta čtečkou čárových kódů. Systém je kontrolován bezpečnostně-technickou kontrolou a jeho použití se zapisuje do dokumentace. Blíží-li se expirace bezpečnostně-technické kontroly, systém obsluze tuto informaci sdělí. 

Každá provedená bezpečnostně-technická kontrola se dokumentuje prováděcím protokolem a data je možné dále statisticky zpracovávat. Modul přístroje je vsazen do odpovědnosti role „kontejnerářky“, která jej vidí na obrazovce nákladů na pacienta. OBR 1

Do tisku nákladů na operaci se zobrazují náklady za sterilizaci, náklady za operační materiály, náklady na prostředky PZT účtované pojišťovnám a momentálně i všechny použité přístroje na pacienta. OBR 2

Celkově shrnuto, už nám nic nebrání vrátit se k původnímu záměru - automatizovaně zpracovávat perioperační protokol na pacienta po každé operaci. Celý proces bude standardizován, validován a zajistí se jeho dokladovatelnost. Toto zásadní rozšíření informačního systému Medix® budeme našim zákazníkům nabízet v první polovině letošního roku.

Ing. Jiří Hammer
divize Aesculap - chirurgie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory